Arengukoostöö ja humanitaarabi

Arengukoostöö

Ukraina on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest juba üle 10 aasta. Alates Maidani sündmustest on Eesti abi kordades kasvanud, ulatudes 2014. aastal 1,2 mln euroni. Aastal 2015 suurenes Ukrainale osutatud abi võrreldes eelneva aastaga üle kahe korra – Ukraina abistamiseks eraldati kokku üle 2,7 mln euro. 2016. aastal moodustas Eesti abi Ukrainale esialgsete andmete põhjal 2,5 miljonit eurot. 2017. aastal abistati Ukrainat 2,4 miljonit euro ulatuses (1,2 mln arengukoostööks ja 1,2 mln humanitaarabiks), mis moodustab 1/4 Eesti kogu arengukoostöö ja humanitaarabi eelarvest.

Eestil on Ukrainaga koostööks valminud arengukoostöö lähtealused (Principles of Development Cooperation), mis sätestab prioriteetsed koostöövaldkonnad lähtudes UA prioriteetidest ja tuginedes Eesti kogemustele ja võimekusele pakkuda lisaväärtust. Koostöövaldkondadeks 2017. aastal on:

  • demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamine, sh ka e-valitsemise ja IKT lahenduste juurutamine riigihalduses, heade valitsemistavade juurutamine ja korruptsioonivastane võitlus;
  • ettevõtluskeskkonna toetamine;
  • hariduse kvaliteedi parandamine.

Ühtlasi toetab Välisministeerium ka Eesti Idapartnerluse Keskuse tegevusi kõigis idapartnerluse riikides sh ka Ukrainas. Eesti Idapartnerluse keskus, mis loodi jaanuaris 2011, aitab kaasa demokraatliku ühiskonna arendamisele ametnike koolitamise ning reformikogemuse edastamise kaudu.

Eesti arengukoostöö tegevused regionaalsel tasandil on toimunud  peamiselt Tshernigovi oblastis, Ivano-Frankivski oblastis, Volõõnia oblastis, Dnipros, Lvivis, Harkivis, Ternopilis, Odessas. Lisaks on arengukoostööprojekte varasematel aastatel ellu viidud ka Krimmis ja Luganski oblastis. Keskvalitsuse toetamise kõrval ei saa ära unustada regionaalset koostööd ning selles osas koostöö ka jätkub.

Viimaste aastate jooksul on koostöö tihenenud hariduse valdkonnas. Alates 2010. aastast toetab Välisministeerium ukraina tudengite õpinguid magistri- ja doktoriõppes Eesti ülikoolides ja teadus- ja arendusasutustes. Hetkel õpib erinevates Eesti ülikoolides stipendiumiprogrammi raames 45 Ukraina tudengit.

Eesti on panustanud Ukraina rahu, stabiilsuse ja turvalisuse tagamisse ning pingete vähendamisse läbi OSCE erimissioonide toetamise. OSCE erimissiooni Ukrainasse on panustatud 2014. aastast alates kokku 12 inimesega (hetkel on missioonil 7 vaatlejat). Lisaks on Välisministeerium toetanud OSCE erimissioone Ukrainas 90 000 euroga. Hetkel töötab EL CSDP missioonil (ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika) EUAM  Ukraine (European Union Advisory Mission) 4 inimest Eestist.

Humanitaarabi

Alates 2014. aasta algusest on Eesti eraldanud humanitaarabina Ukraina konfliktis kannatanute abistamiseks ja sisepõgenike olukorra leevendamiseks ligi 2,8 mln euro. 2017. aastaks on plaanitud Ukraina humanitaarabiks 1 miljon eurot.

Abi antakse peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu – ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR), ÜRO Lastefond (UNICEF), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO).

Lisaks on saadetud UNHCRi kaudu ka in-kind abina toiduabi (Eesti toiduabi Ukrainale jõudis Odessa Pagulaskeskusesse) ning reageeritud Euroopa Liidu Civil Protection Mechanismi kaudu Ukraina valitsuse abipalvele ning saadetud välja 130 000 euro väärtuses vahendeid IDPde ja kannatanute olukorra leevendamiseks.

Samuti on Välisministeerium toetanud ka kolme Eesti MTÜ (Mondo, Eesti Pagulasabi, Ukraina Kultuurikeskus) humanitaartegevusi Ukraina konfliktis kannatanute ja sisepõgenike abistamisel.