Majandussuhted

  • Ukraina majanduse ülevaade

2018. aastal kasvas Ukraina majandus kiireimas tempos alates 2011. aastast: 3,3%. Kasvu vedas peamiselt põllumajandus tänu heale viljasaagile, samuti suurenesid investeeringud Ukrainasse 14% võrra.  Maailmapanga Doing Business 2018 edetabelis leiab Ukraina siiski veel alles tagasihoidlikult 76. kohalt.

Ukraina majanduse juhtivaks haruks on must metallurgia. Ukrainas asuvad maailma ühed rikkamad raua- ja mangaanimaardlad. Ukrainas on ca 5% kogu maailma mineraalide varudest: 80 mineraali ligi 8000 lademest. Nafta ja gaasitootmine moodustab ca 8% tööstuse koguproduktist. Vaatamata olemasolevatele suhteliselt rikkalikele energiaressurssidele impordib Ukraina Venemaalt ja Türkmenistanist kolmveerandi vajaminevast gaasist ja 90% naftast. Samas on Ukraina kütuste vahendus- ja jaotussüsteem ebaefektiivne ning Ukraina ei suuda tagada maksete laekumist tarbijatele tarnitud naftasaaduste ja gaasi eest, mis on viinud olukorrani, kus Ukrainal on tekkinud suur välisvõlg saadud energiakandjate eest. Samuti süüdistab Venemaa pidevalt Ukrainat gaasi sanktsioneerimata kasutamises riiki läbivast gaasitranspordisüsteemist.

  • Eesti ja Ukraina majandussuhted

Ukraina on Eestile oluline majandus- ja kaubanduspartner. Mõistetavatel põhjustel mõjutab Ukraina siseriiklik olukord / konflikt Venemaaga endiselt negatiivselt Eesti-Ukraina majandussuhteid ning kaubavahetuse dünaamikat, kuid alates 2016. aastast on toimunud jälle mõningane kaubavahetuse elavnemine, käive kasvas +37% (võrreldes 2015), kasv jätkus ka 2017. ja 2018. aastal.

  • 2018. aastal oli Ukraina käibe järgi Eesti 23. kaubanduspartner (osakaaluga 0,7%). Riikide järjestuses oli Ukraina ekspordi osas 25. kohal (0,6%) ja impordi saatjariikide järjestuses 21. kohal (0,7%).

Eesti – Ukraina kaubavahetus aastatel 2014-2018  (mln eurot)

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2014 55.4 0.5% 48.0 0.4% 103.4 0.4%
2015 65.7 0.6% 57.3 0.4% 123.0 0.5%
2016 71.4 0.6% 69.9 0.5% 141.4 0.6%
2017 75.3 0.6% 94.2 0.6% 169.5 0.6%
2018  87.5 0.6% 114.4 0.7% 201.9 0.7%

Ukrainasse eksporditi 2018. a peamiselt keemiatooteid (20% ekspordist). Kaubagrupi toodetest eksporditakse enim tihendussegusid jm mastikseid, värve ja lakke, ravimeid ning kosmeetikavahendeid. Teiseks suurimaks ekspordiartikliks olid masinad ja seadmed (14%). Kolmandaks suurimaks ekspordiartikliks olid loomsed tooted (14%) (eelkõige kalatooted).

Peamised impordiartiklid 2018. aastal Ukrainast olid: masinad ja seadmed  26% impordist, metallid ja metalltooted 26%,  mineraalsed tooted  13% ning puit ja puittooted  10%.

 

  • Ukraina ettevõtluskeskkond ja turule sisenemine

Kujunenud olukorras on enim haavatavad välis- või suure välisosalusega ettevõtted, kuna investorite õiguskaitse Ukrainas on nõrk. Suurimaks probleemiks peetakse reiderlust ehk  ettevõte pahatahtliku ülevõtmist, mis on Ukrainas laialt levinud.

Ukraina turule tulek ja sellel püsimine eeldab põhjalikku eelanalüüsi ja kodutööd. Silmas tuleb pidada, et Ukraina tavad ja ärikultuur erinevad üsnagi palju põhja-euroopalikust mõttelaadist ning kultuurikeskkonnast. Seetõttu on nii enne Ukraina turule tulekut kui ka turul viibimise ajal soovitav juriidiline konsultatsioon kohalikku olukorda tundva nõustamisteenuseid pakkuva firmaga, kes on kursis Ukraina pidevalt muutuva seadusandlusega.

Ukraina seadused, regulatsioonid jm on keerulised ja muutlikud, mistõttu infot tuleb pidevalt kaasajastada

  • Ukraina ärikultuur ja praktilisi soovitusi ettevõtjatele

Mentaliteedi poolest on ukrainlased kõige lähedasemad pigem Vahemere rahvastele. Ukrainlased on külalislahked ja abivalmid, eriti provintsides.

Ukrainas valitseb bürokraatia, ülekoormatud asjaajamine, vajadus kõikvõimalike tõendite ja korralikult tembeldatud dokumentide järele on suur. Siit ka esimene soovitus, usaldada kogu asjaajamine kohalikule eksperdile. Reeglina ei räägita Ukrainas võõrkeeli, kuigi vene keelega saab hakkama igal pool. Siiski toimub kogu ametlik asjaajamine (sh notariaalsed toimingud) eranditult riigikeeles ja selleks on kindlasti tarvis kohaliku juristi ja/või tõlgi abi.

Tuleb nentida, et korruptsioon on laialdane ja argipäevane nähtus, mis puudutab paljusid valdkondi.

Ukrainlased võivad olla väga nutikad ja tugevad läbirääkijad. On väga oluline olla vastuvõtlik ja tähelepanelik oma läbirääkimispartneri suhtes. Ei maksa üllatuda, kui Ukrainas eelistatakse vormi ja muid formaalsusi sisulisele tegevusele.

Tugev käepigistus kuulub asja juurde, sellega alustatakse ja lõpetatakse igat kohtumist.

  • Turism

Ukraina kui turismisihtkoht on viimastel aastatel eestlaste seas taas populaarsemaks muutunud: kui 2016. aastal külastasid eestlased Ukrainat 29 000 korral, siis 2018. aastal juba 48 000 korral.