Eesti kodanik ja kehtiva elamisloaga välismaalase passi omanik! Kui oled Ukrainas või Ukrainast naastes sattunud hädaolukorda, siis helista ööpäevaringsele hädaabinumbrile +372 5301 9999 või kirjuta [email protected].

Pikaajaline D-viisa

Pikaajaline (D) viisa on siseriiklik viisa, mida võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks.

D-viisa võib anda kuni kaheteistkümneks järjestikuseks kuuks viibimisajaga kuni 365 päeva ja selle kehtivusajal võib viibida ülejäänud Schengeni alal kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Kahe järjestikuse D-viisa olemasolu korral tuleb arvestada, et 730 päeva jooksul ei või viibimisaeg olla suurem kui 548 päeva.

Kuhu viisataotlus esitada?

Ukraina kodanikud saavad D-viisa taotluse esitada saatkonnass, eelregistreerimisega interneti teel. Lisaks ukrainlastele saavad Eesti saatkonnas Kiievis D-viisat taotleda need välismaalased, kellel on Ukraina elamisluba või kelle kodumaal ei ole viisataotlusi menetlevat Eesti välisesindust.

D-viisa taotlust tuleb esitada isiklikult (v.a. alla 12 aastased lapsed) ning taotluse esitamiseks saatkonnas tuleb selleks eelnevalt broneerida aeg: https://broneering.mfa.ee/

Mida esitada viisa taotlemisel?

 • reisidokument, mis on väljastatud viimase kümne aasta jooksul ning on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu;
 • täidetud ja allkirjastatud viisataotlus;
 • värvifoto 35x45mm;
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
 • alaealise puhul, kes ei reisi koos mõlema vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek, kas lapse reisimiseks päris üksi, ühega vanematest või koos konkreetse saatjaga. Kui vanem reisib koos lapsega, kuid ei taotle viisat koos lapsega, lisada vanema viisa koopia.
 • reisi eesmärki tõendavad dokumendid:
  • külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;
  • Eestis töötamist tõendav dokument (Politsei- ja Piirivalveameti poolt antud lühiajalise töötamise registreerimise kinnitus);
  • Eestis õppimist tõendav dokument;
  • sugulussuhet või perekonnaseisu tõendavad dokumendid, kui viisat taotletakse eraisiku külastamise eesmärgil;
  • Taotluse läbivaatamise käigus võib konsulaarametnik küsida täiendavaid dokumente.

D-viisa taotlemisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge; sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud alla 12 aastased lapsed ja isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;

Kui palju maksab viisa taotlemine?

D-viisa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv 100 €, 6-11 aastastel (k.a.) lastel 40 €.
Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga, sularaha vastu ei võeta.
Riigilõivu võib tasuda ka järgmistele pangakontodele Eestis:

makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
 • LHV Pank  EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Viitenumber: 2900073630

Makse selgitus: Viisataotluse läbivaatamine, taotleja ees- ja perekonnanimi

Viitenumber ja selgitus on maksekorraldusel kohustuslikud väljad.

Tasudes riigilõivu pangaülekandega, palume ülekanne teha aegsasti, et tagada raha õigeaegne laekumine.

Tähelepanu! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

D-viisa taotlemisel on viisalõivust vabastatud:

 • alla kuue aasta vanused taotlejad;
 • EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.

VIISA ANDMISEST KEELDUMISE, VIISA KEHTETUKS TUNNISTAMISE VÕI VIISA TÜHISTAMISE OTSUSE VAIDLUSTAMINE

Vastavalt välismaalaste seadusele on välismaalasel õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust.

Vaidlustajal on õigus esitada vaideavaldus (PDF) 30 päeva jooksul keelduvast (tühistamise, kehtetuks tunnistamise) otsusest teada saamise päevast arvates otsuse teinud välisesindusele. Otsuse muutmata jätmisel on õigus vaideotsus edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates II astme vaidemenetluseks välisministeeriumi konsulaarosakonda. Vaideavalduse saab esitada isiklikult, posti teel või esindaja kaudu.

Vaideavalduse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv on 80 eurot.

Riigilõivu on võimalik tasuda ka ülekandega Eesti Rahandusministeeriumile – vaata täpsemaid juhiseid siit

NB! Riigilõiv võetakse vaideavalduse läbivaatamise eest.